برنامه ریزی اجرایی و زمانبندی برگزاری جشنواره

طی برگزاری نشت اعضای کمیته ی علمی جشنواره در تاریخ ۹ آذر ماه زمانبندی اجرای جشنواره تعیین گردید.

آقای مهدی افتخاری، دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت مردم برای کاهش آسیبهای اجتماعی، شعار جشنواره امسال را “نهضت پیشگیری، همت همگانی” اعلام کرد.