تعیین محورهای رویداد

طی برگزاری نشت اعضای کمیته ی علمی جشنواره در تاریخ ۲۸ آبان ماه محورهای جشنواره تعیین گردید.